วศินารมณ์ มณิศา. 2019. “ละครรำในรัชกาลที่ 7 และการสืบทอด”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7 (3). Bangkok, Thailand:8. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214430.