เมืองเดช อภิรดี, ปักกะสีนัง เพ็ญศรี, และ พัฒนวงศ์งาม สุชานาถ. 2019. “ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 8 (2). Bangkok, Thailand:139. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214498.