ลิ้มสุทธิวันภูมิ ทัศนีย์นารถ. 2018. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินทรัพย์ เรื่อง ที่ดินอาคารอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 8 (1). Bangkok, Thailand. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214746.