วรรณสุทธิ์ พรรณทิมา, และ พันธุรี วลัยลักษณ์. 2018. “การบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ตอบสนอง ความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชน”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 8 (1). Bangkok, Thailand. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214768.