สมเกียรติกุล เฉลิมพล, เพชรรักษ์ ศิริชัย, และ สุขสำราญ สมบูรณ์. 2018. “การบริหารจังหวัดภูเก็ตเพื่อการการพัฒนา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 8 (1). Bangkok, Thailand. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214781.