สุทธิมาร อนุพันธ์. 2019. “สารบัญ”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 (1). Bangkok, Thailand. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/220505.