สีหะวัฒนกุล ปิยะธิดา, ใจทน อนุสรณ์, และ ยอดอ่อน กิตติ. 2021. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานไว้อาลัยจากแกลบ : กรณีศึกษาชุมชนบางตาโฉง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 13 (1). Bangkok, Thailand:56-68. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/248180.