เมธีเสริมสกุล ศุภพล, สุวรรณรักษ์ จอมขวัญ, และ พีรพัชระ จุฑามาศ. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่าง โภชนบัญญัติ 9 ประการ กับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 13 (1). Bangkok, Thailand:139-55. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/250238.