[1]
N. Wongkham, “ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 187–200, มิ.ย. 2018.