[1]
R. Rattanaphan, “การออกแบบลวดลายผ้าเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 32–38, เม.ย. 2019.