[1]
รัตนชัย ร., “การสร้างเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยววัดไทยด้วยวิธีการพัฒนาระบบแบบพลวัต”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 2, ฉบับที่ 1, ส.ค. 2019.