[1]
สุทธิมาร อ., “ปก”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 1, ก.ย. 2019.