[1]
สุขสมใจ ท. และ เกิดวิชัย น., “กลยุทธ์การนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของฝ่ายซ่อมใหญ่ อากาศยานอู่ตะเภาบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 146, ก.ย. 2019.