[1]
สืบสิงห ศ., น ำนำผล ก., อุดมสันต น., และ บุญพอก ส., “การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตาบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 1 SUP, น. 1, ก.ย. 2019.