[1]
เนตรภักดี น., “การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง ด้วยหลักองค์รวม: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 1 SUP, น. 63, ก.ย. 2019.