[1]
แตงน้อย ก., “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 4, ฉบับที่ 1, ก.ย. 2019.