[1]
จันทศร ก., “การวิเคราะห์เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันกลางวัน : ทางฆ้องวงใหญ่”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 158, ก.ย. 2019.