[1]
อ่อนเปรี้ยว อ. และ สุดเจริญ ย., “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ พยาบาลวิชาชีพในการเก็บพยานหลักฐาน”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 176, ก.ย. 2019.