[1]
เรืองวรรณศักดิ์ ก., “การศึกษาคุณลักษณะดอกบัวแดง เพื่อถอดแบบลวดลาย สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 34, ก.ย. 2019.