[1]
วุฒิปัญญาอิสกุล พ., “การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 116, ก.ย. 2019.