[1]
ต่อศรี ธ., เย็นสบาย อ., ตั้งเจริญ ว., และ สุรสนธิ ก., “ความหมายและการดารงอยู่ของความเชื่อเรื่อง ‘ผีปอบ’ ในบริบทสังคมไทย”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 152, ก.ย. 2019.