[1]
ศรีไพร ศ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 59, ก.ย. 2019.