[1]
อมรกิจภิญโญ พ. และ ณ สุนทร ธ., “อิทธิพลของการสนับสนุนจากหัวหน้างานและคุณลักษณะของการแข่งขันผ่านการรับรู้ความสามารถของตนเองและความพยายามที่มีต่อความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชนของประเทศไทย”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 183, ก.ย. 2019.