[1]
สุวรรณนิพนธ์ ว., “การจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ แหล่งท่องเที่ยวในย่านเยาวราช”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 101, ก.ย. 2019.