[1]
วศินารมณ์ ม., “ละครรำในรัชกาลที่ 7 และการสืบทอด”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 7, ฉบับที่ 3, น. 8, ก.ย. 2019.