[1]
เมืองเดช อ., ปักกะสีนัง เ., และ พัฒนวงศ์งาม ส., “ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 139, ก.ย. 2019.