[1]
ลิ้มสุทธิวันภูมิ ท., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินทรัพย์ เรื่อง ที่ดินอาคารอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 8, ฉบับที่ 1, ธ.ค. 2018.