[1]
สุทธิมาร อ., “สารบัญ”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 10, ฉบับที่ 1, ต.ค. 2019.