[1]
สีหะวัฒนกุล ป. ., ใจทน อ. ., และ ยอดอ่อน ก. ., “การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานไว้อาลัยจากแกลบ : กรณีศึกษาชุมชนบางตาโฉง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 56–68, มิ.ย. 2021.