[1]
เมธีเสริมสกุล ศ., สุวรรณรักษ์ จ. ., และ พีรพัชระ จ. ., “ความสัมพันธ์ระหว่าง โภชนบัญญัติ 9 ประการ กับการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 139–155, มิ.ย. 2021.