Chantanasombat, W. “การพัฒนารูปแบบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 159-72, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/133221.