Wongkham, N. “ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการนำนโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 187-00, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/133223.