รัตนชัย ร. “การสร้างเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยววัดไทยด้วยวิธีการพัฒนาระบบแบบพลวัต”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 2, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/212626.