สุทธิมาร อ. “ปก”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/213759.