สุขสมใจ ท., และ เกิดวิชัย น. “กลยุทธ์การนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของฝ่ายซ่อมใหญ่ อากาศยานอู่ตะเภาบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, น. 146, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/213810.