สืบสิงห ศ., น ำนำผล ก., อุดมสันต น., และ บุญพอก ส. “การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตาบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 1 SUP, กันยายน 2019, น. 1, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/213857.