เนตรภักดี น. “การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง ด้วยหลักองค์รวม: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 1 SUP, กันยายน 2019, น. 63, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/213876.