แตงน้อย ก. “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214136.