อ่อนเปรี้ยว อ., และ สุดเจริญ ย. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ พยาบาลวิชาชีพในการเก็บพยานหลักฐาน”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 176, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214188.