สุทธิมาร อ. “กองบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214206.