เรืองวรรณศักดิ์ ก. “การศึกษาคุณลักษณะดอกบัวแดง เพื่อถอดแบบลวดลาย สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 34, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214216.