ต่อศรี ธ., เย็นสบาย อ., ตั้งเจริญ ว., และ สุรสนธิ ก. “ความหมายและการดารงอยู่ของความเชื่อเรื่อง ‘ผีปอบ’ ในบริบทสังคมไทย”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 152, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214235.