ศรีไพร ศ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 5, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, น. 59, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214293.