เสรีสำรำญ ธ. “ศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจ ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทาบทภาพยนตร์สั้น เรื่อง THE IMPRESSIONIST”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 9, ฉบับที่ 3 SUP, กันยายน 2019, น. 123, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214304.