อมรกิจภิญโญ พ., และ ณ สุนทร ธ. “อิทธิพลของการสนับสนุนจากหัวหน้างานและคุณลักษณะของการแข่งขันผ่านการรับรู้ความสามารถของตนเองและความพยายามที่มีต่อความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชนของประเทศไทย”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 5, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, น. 183, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214335.