สุวรรณนิพนธ์ ว. “การจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ แหล่งท่องเที่ยวในย่านเยาวราช”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 7, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 101, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214373.