วศินารมณ์ ม. “ละครรำในรัชกาลที่ 7 และการสืบทอด”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, น. 8, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214430.