เมืองเดช อ., ปักกะสีนัง เ., และ พัฒนวงศ์งาม ส. “ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 8, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, น. 139, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214498.