ลิ้มสุทธิวันภูมิ ท. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินทรัพย์ เรื่อง ที่ดินอาคารอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 8, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214746.