วรรณสุทธิ์ พ., และ พันธุรี ว. “การบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ตอบสนอง ความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชน”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปี 8, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/irdssru/article/view/214768.